Ενδοπορικό Θύλωμα

Σε κεντρικούς πόρους, το ενδοπορικό θήλωμα λαμβάνει την μορφή μονήρους βλάβης, ενώ περιφερικά εμφανίζεται ως πολλαπλή και πιθανώς ψηλαφάται ως μάζα.

Κατά το ήμισυ των  εριπτώσεων, το έκκριμα της θηλής είναι αιματηρό, ενώ στις υπόλοιπες, ορώδες.

Απεικονιστικά η νόσος ταυτοποιείται με την βοήθεια της μαστογραφίας ή/και του υπερηχογραφήματος.

Το μονήρες ενδοπορικό θήλωμα συνδέεται με μικρή πιθανότητα εμφάνισης in situ καρκινώματος.

Αντίθετα, η πιθανότητα εμφάνισης διηθητικού πορογενούς καρκινώματος στο περιφερικό πολλαπλό ενδοπορικό θήηλωμα αυξάνεται.

Επομένως, θεραπευτικά ακολουθείται η χειρουργική εξαίρεση του πάσχοντος πόρου.